Loading...

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince Bilgilendirme

Stone Group ünvanı iş bu sitede şirketler topluluğumuza dahil şirketlerin hepsini birden ifade etmek üzere kullanılan bir ünvandır. Stone Group şirketleri ; sitede ‘bilgi toplumu hizmetleri’ başlığı altında Türk Ticaret Kanunu 1524. madde gereği bilgileri verilmiş bulunan ‘Sertaş Turizm Yatırım ve İşletmecilik A.Ş.’ , ‘Gitaş Turizm Ticaret İnşaat Taahhüt ve Sanayi A.Ş.’ , ‘TG Otelcilik İnşaat ve Turizm İşletmeciliği A.Ş. ’ dir.

-Gitaş Turizm Ticaret İnşaat Taahhüt ve Sanayi A.Ş. şirketimiz ;
Royal Dragon Hotel , Royal Al Hambra Palace Hotel
-Sertaş Turizm Yatırım ve İşletmecilik A.Ş. şirketimiz ;
Royal Wings Hotel, Royal Holiday Palace Hotel, Royal Seginus Hotel, Royal Taj Mahal Hotel ;
-TG Otelcilik İnşaat ve Turizm İşletmeciliği A.Ş. şirketimiz ;
Adam Eve Hotel, maliki ve işleticisidir.
a.Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği;

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, “STONE GROUP’ un , iş ortaklarına, hissedarlarına, müşterilerine, her hangi bir yolla iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. Yukarıda belirtilen otellerimizden herhangi biri ve herhangi bir sebebe ile iletişime geçen gerçek ya da tüzel kişilerin muhatabı ilgili otelimizin işleticisi olan ve gene yukarıda belirtilen grup şirketimizdir.

b.Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği;

Kişisel verileriniz, Stone Group tarafindan verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağli olarak değiskenlik gösterebilmekle beraber ; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, oteller, ofisler, şubeler, acentalar, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Stone Group hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi,otellerimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Stone Group’un herhangi bir amaçla düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Stone Group tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Stone Group tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Stone Group ve Stone Group ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Stone Group tarafindan yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, ait lokasyonların fiziksel güvenliğini, verilen hizmetlerin kalitesini, yerine gelmesini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), Stone Group ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Stone Group insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri isleme sartlari ve amaçları dahilinde yukarıda isimleri sayılan Stone Group a bağlı tüm şirketler tarafından ayrı ayrı işlenecektir.

c. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Toplanan kisisel verileriniz; Stone Group tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Stone Group ve Stone Group ile iş iliskisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Stone Group tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Stone Group a ait lokasyonların fiziksel güvenliğini, verdiğimiz hizmetlerin kalitesini, yerine gelmesini, denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), Stone Group ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Stone Group insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Stone Group a dahil olan ve ileri de olacak şirketlere, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç.Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi, yerine getirilebilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d.KVKK 11. Madde kapsamında Veri Sahibinin Hakları,

Stone Group olarak KVKK 11.madde ve tümü kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu tarafınıza bildiririz;

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
-KVKK 7.madde çerçevesinde kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ,
-Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi yukarıda belirtilen Stone Group şirketlerinden hangisi muhatabınız ise onu ilgi tutarak “Royal Seginus Hotel Tesisler Cad. Kundu Aksu Antalya’ adresine ıslak imzalı olarak veya info@stonegroup.com.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, başvurunun kabul edilebilir ve anlaşılır olması açısından konu ile ilgili bilgi ve belgelerin başvurunuza eklenmiş olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. KVKK 13. Madde çerçevesinde yapılabilecek başvuruya ilişkin forma ulaşmak için tıklayınız.

İLETİŞİM

Özlü, 07112 Aksu/Antalya

Telefon: +90 850 850 7070
Whatsapp: +90 537 440 9151

Email:info@stonegroup.com.tr


BİZ SİZİ ARAYALIM